Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu podjęła decyzję o utrzymaniu składki na fundusz Rady Rodziców w dotychczasowej kwocie 100 zł. Jednakże każda kwota będzie przez nas mile widziana i rozsądnie wykorzystana.

Składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne. Z zebranych funduszy przyznajemy dofinansowania do wycieczek, finansujemy nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego, dokonujemy zakupów uzgodnionych z dyrekcją szkoły.

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu 90 % wpłat w danej klasie 25% wpłaconej kwoty zostanie przekazane bezpośrednio do danej klasy, a dzieci będą mogły zdecydować na co ją przeznaczą. 

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr  52 9226 0005 0038 8552 2000 0010, bądź gotówką  u dyrektora, wychowawcy. 

   Numer konta Rady Rodziców:

52 9226 0005 0038 8552 2000 0010

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/ prawnych opiekunów

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Dyrektor Zespołu Szkolnego w Ładzyniu z siedzibą we wsi Ładzyń, adres: ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów. Nasze dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 25 7575096

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”,

umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację;

czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; innym administratorom, np. ubezpieczycielom

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zebrania z rodzicami oraz "dni otwarte" dla rodziców 

w  Kalendarz roku szkolnego

 

Inne formy współpracy z rodzicami: 

- udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach szkolnych i przedszkolnych;

- wystąpienia rodziców na forum klasy, szkoły (czytanie dzieciom, prezentacja pasji, zawodów);

- pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły i przedszkola.